e-kancelariaSystem Obiegu Dokumentów eKancelaria

Wraz z internetowym systemem obsługi obywatela


Informacje o produkcieWprowadzenie

 

Rosnące wymagania stawiane polskim urzędom, w zakresie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną sprawia, że wprowadzenie we­wnętrznego systemu obiegu dokumentów (wraz z archiwum dokumentów elektronicznych) oraz systemu informatycznego do obsługi intere­santa drogą elektroniczną staje się koniecznością.

Centralną częścią rozwiązania oferowanego przez ZETO Koszalin jest system obiegu dokumen­tów eKancelaria. Wprowadzenie systemu obiegu dokumentów prowadzi do większej przejrzy­stości funkcjonowania urzędu, związanej z ustrukturyzo­waniem sposobu przyjmowania i wysyłania kore­spondencji, prowadzenia spraw, archiwizacji doku­mentów (w tym dokumentów elektronicznych). System daje kierownictwu urzędu możliwość wpro­wadzenia szczegółowych procedur kontrolnych związanych z wydajnością załatwiania spraw przez poszczególne jednostki organizacyjne i poszczegól­nych pracowników, kontrolę terminowości prowa­dzenia spraw, pism, itd.

System pozwala na pracę zarówno z dokumentami tradycyjnymi, jak i elektro­nicznymi, umożliwiając szybki dostęp do archiwizowanych zasobów.

System eKancelaria współpracuje z systemem  eUrządKAN realizującym kompleksową obsługę interesanta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych oraz Internetu jako kanału komunikacji i wymiany da­nych, umożliwiając spełnienie przez urząd wymagań prawnych. System eUrządKAN realizuje funkcję internetowej (elektronicznej) skrzynki podawczej i generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (za po­średnictwem HSM), implementuje podpis elektro­niczny w korespondencji urzędowej oraz umożliwia dostarczenie interesantom odpowiedzi w wersji elektronicznej.

Alternatywnie system eKancelaria za­pewni urzędowi integracje z platformą ePUAP w zakresie przeglądania i archiwizowania dokumentów elektronicznych otrzymanych tą drogą.

 

 

Kompleksowość rozwiązań

 

Cechą wyróżniającą system eKancelaria jest jego kompleksowość i powiązanie z innymi sys­temami używanymi w urzędzie. System eKancelaria może współpracować z systemem eUrządKAN realizującym kompleksową obsługę interesanta drogą elektroniczną, jest zintegrowany z systemem BIP oferowanym przez ZETO Ko­szalin zapewniając automatyczny proces upublicznienia informacji (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), zapewnia również integrację z systemem ePUAP.

RYSUNEK nr 1 -  Kompleksowość systemu.

 ekancelaria

 

 

System posiada moduł archiwizacji danych i dokumentów elektronicznych, posiada funkcjo­nalność w zakresie poczty elektronicznej, obsłu­guje podpis elektroniczny, współpracuje z urzą­dzeniami zewnętrznymi takimi jak skanery doku­mentowe, maszyny wielofunkcyjne (drukujące, skanujące), czytniki kart elektronicznych,  może zapewnić funkcjonalność work flow w zakresie definiowania procedur obiegu oraz obsługi obiegu dokumentów w funkcjach systemu.

 

 

System eKancelaria – dane techniczne

 


Podstawowe parametry techniczne systemu

 

 • baza danych PostgreSQL (w. 8.3.x)
 • serwer aplikacji JBoss (w. 4.2.x)
  • stacje robocze wyposażone w przeglądarkę internetową:

     – Internet Explorer  (w. 7.0 lub nowszą)
     – Mozilla Firefox (w. 3.6.15 lub nowszą)

     – Google Chrome (w.2.0 lub nowszą)                    

z zainstalowanym Java Runtime Environment 1.6 oraz przeglądarką plików PDF, np. Acrobat Reader

 

Zastosowana technologia zapewnia  niższe koszty zakupu dzięki zastosowaniu narzędzi OpenSource. Dzięki zastosowaniu technologii internetowej brak jest konieczności instalowania systemu po stronie użytkownika (logika działania aplikacji znajduje się w jednym miejscu po stronie serwera) dzięki czemu znacząco niższe są koszty wdrożenia i utrzymania systemu. Dostęp do sys­temu możliwy jest z dowolnego miejsca – wystarczy połączenie z Internetem.

 

RYSUNEK nr 2 -  budowa systemu

ekancelaria

 

Bezpieczeństwo systemu

 

 • mechanizm uwierzytelniania użytkowników w systemie za pomocą systemu haseł (w przy­szłości także możliwość użycia  podpisu elek­tronicznego)
 • system sprawdzania uprawnień użytkowników do funkcji i zasobów systemu  zapisanych w bazie danych
 • zabezpieczenie danych przed możliwością nieuprawnionego modyfikowania

      (zasoby serwera plików będą nienaruszalne, użytkownicy będą pracować wyłącznie na ko­piach dokumentów, a w momencie przekaza­nia pliku na serwer tworzona będzie  nowa wersja pliku)

 • zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji w pracy użytkownika z systemem poprzez zasto­sowanie mechanizmów SSL

 

Wymagania sprzętowe serwera

 

 • Serwer zgodny z OPENSUSE 11
 • Procesor czterordzeniowy
 • RAM – 4 -8 GB
 • DVD, Streamer, Dyski  ( W zależności od ilości zapisywanych w systemie dokumentów)

-  zalecane dyski SAS pracujące w RAID5

 


System eKancelaria – zgodność ze stanem prawnym

System eKancelaria realizuje funkcje dotyczące obiegu elektronicznego dokumentów, spełniając wszystkie obowiązujące wymagania prawne w tym zakresie, m.in.:

 

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r. Nr 64, poz. 565),

 

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.),

 

 • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.),

 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późniejszymi zmianami),

 

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),

 

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.),

 

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.),

 

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

 

 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. nr 38 poz. 173).

 

 • Kodeksem postępowania administracyjnego

 

System eKancelaria – szczegółowa funkcjonalność

 

 1. Moduł administrowania systemem:

 

l        Definiowanie użytkowników aplikacji oraz przypisywanie im uprawnień do poszczególnych funkcji obsługi systemu, komórek organizacyjnych i innych.

l        Definiowanie/zmiana haseł użytkowników.

l        Dziennik zdarzeń zapisujący informacje związane z udanymi i nieudanymi próbami logowania do systemu oraz operacjami wykonywanymi w systemie z możliwością śledzenia informacji zapisanych w dzienniku.

l        Mechanizm blokowania i odblokowywania kont przez administratora.

l        Definiowanie grup użytkowników.

l        Definiowanie wielopoziomowej struktury organizacyjnej.

l        Obsługa słowników systemu.

l        Ewidencjowanie zastępstw pracowników.

l        Możliwość przeglądania zalogowanych użytkowników.

l        Możliwość przesyłania komunikatów dla użytkowników.

 

 1. Moduł obsługi korespondencji przychodzącej:

 

l        Rejestrowanie pism wpływających do różnych zdefiniowanych rejestrów korespondencji przychodzącej.

l        Tworzenie bazy klientów przy rejestracji pisma.

l        Klasyfikowanie pism według zdefiniowanego przez użytkownika w słowniku typów pism.

l        Dołączanie treści dokumentów korespondencji przychodzącej w formie elektronicznej.

l        Drukowanie potwierdzeń przyjęcia pism.

l        Wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism do podległych komórek organizacyjnych i pracowników.

l        Umożliwienie zwrotu niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji.

l        Dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych do wiadomości pracowników i komórek organizacyjnych.

l        Dołączanie do pisma dyspozycji kierownictwa, odnośnie sposobu postępowania z dokumentem.

l        Śledzenie historii pisma od momentu zarejestrowania go w systemie oraz drogi obiegu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami urzędu. Wydruk raportu z historii operacji pisma.

l        Przeszukiwanie dokumentów korespondencji przychodzącej według różnych  kryteriów podanych przez użytkownika (w tym też po treści dołączonych załączników).

l        Raporty dotyczące korespondencji przychodzącej.

l        Możliwość usuwania (anulowania) pism.

 

 1. Moduł obsługi korespondencji wychodzącej:

 

l        Rejestrowanie pism wychodzących przygotowanych przez pracowników wydziałów merytorycznych lub zaewidencjonowanych przez kancelarię bądź sekretariat

l        Dołączanie treści dokumentów korespondencji wychodzącej w formie elektronicznej.

l        Tworzenie bazy klientów przy rejestracji pisma.

l        Wprowadzanie informacji o osobie podpisującej/akceptującej pismo.

l        Umieszczanie wielu pism w jednej kopercie do wysłania lub dzielenie przesyłki na wiele kopert.

l        Możliwość wysyłki pisma do wielu adresatów.

l        Wysyłka korespondencji z wartościowaniem (określanie kosztów wysyłki, typu przesyłki) lub bez wartościowania (bez określenia kosztów wysyłki).

l        Śledzenie historii pisma od momentu przygotowania go do wysłania, aż do faktycznego wysłania z jednostki. Wydruk raportu z historii operacji pisma.

l        Możliwość odnotowywania zwrotu wysłanego pisma.

l        Przeszukiwanie dokumentów korespondencji wychodzącej według różnych  kryteriów podanych przez użytkownika (w tym też po treści dołączonych załączników).

l        Generowanie zestawienia korespondencji wysyłanej w postaci pocztowej książki nadawczej.

l        Raporty dotyczące korespondencji wychodzącej.

 

 1. Moduł obsługi spraw:

 

l        Rejestrowanie spraw w oparciu o pisma wpływające do jednostki oraz pisma wychodzące.

l        Automatyczna numeracja spraw według zdefiniowanej struktury znaku sprawy.

l        Dostępność „ręcznego” nadawania numeru sprawy.

l        Numerowanie kolejności pism w określonej sprawie.

l        Klasyfikowanie spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

l        Modyfikowanie oraz rozbudowywanie rzeczowego wykazu akt stosownie do potrzeb jednostki.

l        Możliwość odnotowywania zamknięcia sprawy (kontrola załatwienia wszystkich pism w danej sprawie).

l        Sporządzanie zestawień prowadzonych spraw.

l        Przeszukiwanie spraw według różnych kryteriów.

l        Możliwość wglądu do spraw z poziomu pisma oraz wglądu do pism z poziomu spraw.

l        Możliwość wstrzymania biegu sprawy w przypadkach, kiedy sprawa została przekazana do konsultacji zewnętrznych.

l        Możliwość określenia referenta realizującego sprawę.

l        Możliwość dopisywania notatek do sprawy.

l        Automatyczna rejestracja historii sprawy.

 

 

 1. Funkcjonalność w zakresie współpracy z eUrzędem lub/oraz ePUAP:

 

l        Odbiór formularzy elektronicznych złożonych przez interesantów za pośrednictwem eUrzędu lub/oraz ePUAP.

l        Rejestracja w systemie otrzymanych formularzy z eUrzędu/ePUAP według zdefiniowanych wzorców rejestracji.

l        Możliwość dostarczenia interesantom odpowiedzi w wersji elektronicznej.

 

 1. Moduł WorkFlow

 

 • Definiowanie procesów workflow za pomocą interfejsu graficznego,
 • Przydzielanie praw dostępu do poszczególnych etapów procesu na poziomie użytkownika, grupy, roli, pełnionego stanowiska lub hierarchii podległości w strukturze organizacyjnej
 • Automatyczne lub ręczne uruchamianie procesów dla poszczególnych rodzajów dokumentów/spraw
 • Możliwość nadzorowania procesów przez wskazanych użytkowników, zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami
 • System powiadomień uprawnionych użytkowników o stanie realizacji procesów oraz przekroczeniach terminów

 

 1. Funkcjonalność dodatkowa systemu:

 

l        Współpraca z systemem BIP (oferowanym przez ZETO Koszalin).

l        Prowadzenie rejestrów dodatkowych np. uchwał/zarządzeń, skarg, wniosków.

l        Obsługa skanowania i dołączania plików w formie elektronicznej.

l        Możliwość wyszukiwania pełnotekstowego.

l        Wydruk kopert i nalepek adresowych.

l       Możliwość dostosowania interfejsu systemu indywidualnie dla każdego użytkownika.

l        Moduł korespondencji wewnętrznej.

l        Obsługa poczty elektronicznej.

l        Obsługa podpisu elektronicznego.

l        Funkcjonalność w zakresie definiowania zadań/poleceń oraz przekazywania ich do wykonania podległym pracownikom.

l        Mechanizm generowania standardowych odpowiedzi na pisma wychodzące na podstawie wzorców zdefiniowanych w systemie.

l        Możliwość prowadzenia terminarzy dla pracowników.

l        Możliwość harmonogramowania dostępu do współdzielonych zasobów (sal, rzutników).

l        Moduł archiwizacji

l        Komunikator

 

ekancelaria

zeto

zeto